REGULAMIN 

ZAJĘĆ GLOBAL KRAV MAGA ACADEMY

sklepu www.wojciechkostarski.pl 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
 1. Organizatorem zajęć jest firma Impetum Sp. z o.o. z siedzibą w Błoniu 05-870, ul. Sochaczewska 18, NIP 118 223 25 72  (KRS: 0000934545) działająca pod patronatem Global Krav Maga Academy zwana dalej „Organizatorem”.
 1. ZAKRES I ORGANIZACJA ZAJĘĆ
 1. Prowadzone zajęcia z zakresu samoobrony, walki wręcz i aspektów bezpieczeństwa (treningi, seminaria, obozy, pokazy, wykłady i innego rodzaju szkolenia) są formą rekreacji ruchowej o charakterze amatorskim. Celem Organizatora jest propagowanie zdrowego trybu życia oraz poprawa poczucia bezpieczeństwa osobistego poprzez rekreację ruchową.
 2. Zajęcia są prowadzone przez wykwalifikowanych instruktorów posiadających wymagane uprawnienia do przeprowadzenia wybranego szkolenia.
 3. Organizator nie bierze odpowiedzialności za zgubione oraz pozostawione bez opieki rzeczy uczestników oraz osób towarzyszących.
 1. WARUNKI UCZESTNICTWA W ZAJĘCIACH
 1. Uczestnikiem zajęć może zostać osoba, która ukończyła 18 lat lub osoba niepełnoletnia pod warunkiem pisemnego oświadczenia prawnego Opiekuna. Oświadczenie musi zawierać zgodę Opiekuna (przedstawiciela ustawowego /rodzica, opiekuna prawnego) do przystąpienia do zajęć Podopiecznego, zobowiązanie do ponoszenia odpowiedzialności za Podopiecznego oraz ewentualne szkody wyrządzone przez niego, oraz stwierdzenie braku przeciwwskazań zdrowotnych lub innych  do uczęszczania w zajęciach, (wzór oświadczenia załącznik nr I)
 2. Warunkiem uczestnictwa w zajęciach jest akceptacja regulaminu przez Uczestnika, a w przypadku osób niepełnoletnich przez jego rodzica lub opiekuna prawnego. Organizator zastrzega sobie możliwość niedopuszczenia do uczestniczenia w zajęciach osób niespełniających choćby jednego z warunków wymienionych w Regulaminie.
 3. Uczestnik przed rozpoczęciem zajęć zobowiązany jest do zbadania stanu zdrowia, a w szczególności ustalenia, czy nie występują przeciwwskazania zdrowotne do uczestniczenia w wybranym kursie.
 4. Osoby uczestniczące w zajęciach biorą całkowitą odpowiedzialność za stan swojego zdrowia fizycznego i psychicznego (emocjonalnego), zarówno w czasie zajęć jak i w przerwach między zajęciami. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kontuzje lub nieszczęśliwe wypadki Uczestników zajęć. W szczególności Organizator nie ponosi odpowiedzialności za osoby niepełnoletnie.
 5. Organizator nie odpowiada za kontuzje ani za nieszczęśliwe wypadki uczestników powstałe wskutek istnienia przeciwwskazań zdrowotnych, które Uczestnik powinien zbadać i ustalić u odpowiedniego specjalisty przed rozpoczęciem zajęć.
 6. Organizator nie zapewnia ubezpieczenia uczestników od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW). Posiadanie ubezpieczenia nie jest obowiązkowe.
 7. W przypadku widocznych przeciwwskazań zdrowotnych uczestnika (kontuzje, choroby zakaźne, itp.), Organizator lub instruktor prowadzący ma prawo odmówić uczestnikowi udziału w zajęciach.
 8. W zajęciach mogą brać udział osoby które dokonały płatności z dołu za dany miesiąc treningowy (przed pierwszym treningiem). Płatności można dokonać przelewem na nr konta wskazany przez Organizatora (podając imię,nazwisko uczestnika, oraz miesiąc treningowy) bądź formularz zakupowy na stronie www.wojciechkostarski.pl. 
 9. Podczas zajęć należy przestrzegać zasady dobrego zachowania, szacunku do innych osób oraz powszechnie przyjętych norm higieny.
 10. Uczestnicy zajęć powinni posiadać: odpowiedni strój sportowy przystosowany do panujących warunków atmosferycznych w postaci długich lub krótkich spodni treningowych, koszulki oraz butów; na zajęciach związanych ze sportem walki, sztuką walki, samoobroną lub innych zajęciach na których uczestnik jest narażony na kontuzje, poza strojem sportowym, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, uczestnik jest zobowiązany do posiadania w trakcie treningu następujących akcesoriów: ochraniacza strefy kroku, ochraniacza na górną szczękę, ochraniaczy piszczeli, rękawic bokserskich.
 11. Noszenie w czasie zajęć przez uczestników wszelkich ozdób oraz biżuterii, w tym pierścionków, obrączek, zegarków, kolczyków, łańcuszków, okularów oraz innych przedmiotów potencjalnie zagrażających bezpieczeństwu jest zabronione.
 12. Na zajęciach jest zabronione posiadanie lub używanie przedmiotów zagrażających bezpieczeństwu innych osób, takich jak nóż, pałka, broń palna, gaz. W przypadku posiadania tego typu przedmiotów należy zgłosić się u prowadzącego instruktora w celu odpowiedniego zabezpieczenia takich przedmiotów.
 13. Zabrania się w trakcie zajęć spożywania posiłków, żucia gumy oraz picia napojów alkoholowych, palenia papierosów, zażywania środków odurzających oraz innego typu substancji mogących szkodzić zdrowiu. W przypadku stwierdzenia przez instruktora, że uczestnik zajęć w ich trakcie nie spełnia zakazu, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, instruktor lub organizator może nakazać opuszczenie zajęć.
 14. Instruktor może nie dopuścić do udziału w zajęciach lub nakazać ich opuszczenie uczestnikowi, co do którego można z dużym prawdopodobieństwem stwierdzić, że znajduje się pod wpływem alkoholu lub środków odurzających.
 15. Wcześniejsze opuszczenie zajęć przez Uczestnika może się odbyć za poinformowaniem i zgodą instruktora lub organizatora.
 16. O wystąpieniu jakiegokolwiek urazu wynikłego podczas zajęć należy niezwłocznie poinformować instruktora prowadzącego zajęcia. O wszelkich problemach zdrowotnych, wcześniejszych kontuzjach, bólach i ograniczeniach, uczestnik powinien poinformować instruktora prowadzącego przed zajęciami.
 17. Wszystkie osoby przebywające na terenie zajęć, a w szczególności jego Uczestnicy, są zobowiązani do bezwzględnego wykonywania poleceń instruktora prowadzącego zajęcia oraz do dbania o bezpieczeństwo własne i współćwiczących.
 18. Organizator ani instruktor prowadzący nie odpowiadają za kontuzje ani za nieszczęśliwe wypadki uczestników zajęć powstałe wskutek niedostosowania się do poleceń instruktora.
 1. REGULAMIN SKLEPU
 1. Płatności za poszczególne usługi realizowane przez Organizatora, w tym płatności za sprzęt i odzież treningową realizowane są kartą kredytową lub e-przelewem i przeprowadzane są za pośrednictwem „Przelewy24.pl” lub “Paynow” luba “Autopay S.A.”. Zakupy realizowane są po przez stronę internetową “www.wojciechkostarski.pl”, zakładka “sklep”. 
 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wadliwe realizowanie płatności w sytuacjach, gdy wadliwość wynika z działania „Przelewy24.pl” lub sprzętu, infrastruktury technicznej lub usług bankowych osoby dokonującej płatności.
 3. Po dokonaniu płatności, klient otrzyma potwierdzenie o udanej transakcji na adres e-mail podany w formularzu zakupowym.
 4. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online w zakresie płatności kartami jest Autopay S.A. Dostępne formy płatności: Karty płatnicze: Visa, Visa Electron,Mastercard, MasterCard Electronic, Maestro
 5. Ceny podane w sklepie zawierają podatek VAT w stawce 0% (ZW art. 113 ust. 1 VAT).
 6. W sklepie można nabyć “Voucher” – kartę podarunkowa w formie elektornicznej przesyłana na maila wskazanego przy składaniu zamówienia. Każdy voucher ma wpisany termin ważności (90 dni od daty zakupu). W celu realizacji vouchera prosimy o kontakt mailowy (wolawalki.info@gmail.com)  lub telefoniczny: +48780787460. 

Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość:

 1. Czas realizacji zamówienia jest liczony od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji płatności.
 2. Klient będący jednocześnie Konsumentem, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie w terminie 14 dni. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie na adres: impetum.info@gmail.com oświadczenia o odstąpieniu od umowy. 
 3. W razie odstąpienia od umowy, Umowa Sprzedaży jest uważana za niezawartą, a Konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. W szczególnych przypadkach koszt odesłania towaru do sprzedawcy w sytuacji odstąpienia od umowy zawartej na odległość ponosi konsument. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. 
 4. Sprzedawca dokona zwrotu wartości Produktu wraz z kosztami jego dostawy przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. 
 5. Termin czternastodniowy, w którym Konsument może odstąpić od umowy, liczy się od dnia w którym Konsument objął Produkt w posiadanie, w przypadku karnetów jest to dzień transakcji. 
 6. Klient ma prawo odstąpić od umowy o świadczenie usług określonych w Karnecie bez podania przyczyny w terminie 14 dni od dnia wydania rzeczy. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje konsumentowi w wypadku świadczenia usług rozpoczętego, za zgodą konsumenta, przed upływem terminu 14 dni od dnia wydania rzeczy (np. wykorzystanie 1 treningu z karnetu). Za rozpoczęte świadczenie uznaje się także np. odbycie się pierwszego treningu zgodnie z grafikiem, nawet bez obecności konsumenta. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy przed jego upływem (tj. 14 dni od dnia wydania rzeczy). 

Tryb postępowania reklamacyjnego.

 1. Reklamacje z tytułu niezgodności Produktu z Umową Sprzedaży:
 2. Podstawy i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Klienta będącego Konsumentem, z tytułu niezgodności Produktu z Umową Sprzedaży, są określone w ustawie Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.) 
 3. Zawiadomienia o niezgodności Produktu z Umową Sprzedaży oraz zgłoszenie odpowiedniego żądania można dokonać za pomocą poczty elektronicznej na adres: impetum.info@gmail.com.; 
 4. Gdy jest to niezbędne dla oceny niezgodności Produktu z umową, należy go dostarczyć na adres: Impetum Sp. z o.o. 05-870 Błonie, ul. Sochaczewska 18. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Odpowiedź w sprawię reklamacji jest wysyłana na podany przez Klienta adres e-mail. 
 5. W przypadku reklamacji Klienta będącego konsumentem – nierozpatrzenie reklamacji w terminie 14 dni jest jednoznaczne z jej uwzględnieniem; W związku z uzasadnioną reklamacją Klienta będącego Konsumentem, Sprzedawca pokrywa koszty odbioru, dostawy i wymiany Produktu na wolny od wad; 
 6. Reklamacje związane ze świadczeniem Usługi Elektronicznej przez Usługodawcę: 
 7. Reklamacje związane ze świadczeniem Usługi Elektronicznej za pośrednictwem Sklepu Internetowego Usługobiorca może składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: impetum.info@gmail.com.
 8. W powyższej wiadomości e-mail, należy podać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe. Podane informacje znacznie ułatwią i przyspieszą rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę. 
 9. Rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. 
 10. Odpowiedź Usługodawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail Usługobiorcy podany w zgłoszeniu reklamacyjnym lub w inny podany przez Usługobiorcę sposób.  1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. Za zgodą uczestników Organizator może utrwalać prowadzone zajęcia, obozy lub pokazy (nagrania audio/video, zdjęcia). Wraz z wyrażeniem zgody uczestnik rezygnuje z wszelkich roszczeń wobec Organizatora za utrwalenie i upublicznienie wyżej wymienionych materiałów w celach propagowania działalności Organizatora.
 2. Nieprzestrzeganie zasad powyższego regulaminu skutkuje wykluczeniem z zajęć, skreśleniem z listy uczestników bez zwrotu wniesionych wcześniej opłat przez Uczestnika.
 3. Sprawy, które nie są objęte niniejszym Regulaminem są regulowane bezpośrednio przez Organizatora lub w drodze dwustronnych ustaleń z Uczestnikiem.
Załącznik nr 1.

[Wypełnić D R U K O W A N Y M I ☺]                           Warszawa, dnia………………………..

 

Imię i nazwisko Uczestnika zajęć  …………………………………………………………………………….. 

 1. Telefonu……………………………………………………………

e-mail…………………………………………………………………….OŚWIADCZENIE (wypełnia opiekun osoby niepełnoletniej) 

 

Wyrażam zgodę na udział mojego Podopiecznego……………………………………………………..
w zajęciach organizowanych przez Impetum Sp. z o.o. pod patronatem GKMA w Warszawie. Potwierdzam brak przeciwwskazań zdrowotnych lub innych do uczęszczania mojego Podopiecznego w zajęciach. Zobowiązuję się do ponoszenia odpowiedzialności za Podopiecznego oraz za ewentualne szkody wyrządzone przez niego. Potwierdzam, że zapoznałam/em się z cennikiem, klauzulą RODO oraz regulaminem określającym warunki uczestnictwa w zajęciach organizowanych przez instruktorów Organizatora i akceptuję ich treści. 

 

……………………..………………………………

Czytelny podpis opiekuna.